Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MYSŁOWICACH


„ POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM.
POZWÓL MI DZIAŁAĆ, A ZROZUMIEM”

Konfucjusz


PODSTAWA PRAWNA
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),
- Statut Przedszkola.

Cele strategiczne przedszkola:

• Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowania ich do codziennego życia
• Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań
• Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
• Integrowanie z grupą, rodzin, środowiskiem lokalnym
• Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym w szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów
• Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulacje ich rozwoju, aktywności i samodzielności
• Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

• Bycie sobą wśród innych
• Rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji
• Wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności
• Przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym


W ramach zadań określono cele i zadania ukierunkowane na poszczególne grupy osób:
1. Dziecko
- poznaje swoje prawa,
- jest akceptowane takie, jakie jest,
- czuje się bezpiecznie,
- ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
- uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
- buduje pozytywny obraz samego siebie,
-uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi,
- osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole
2. Nauczyciele
- są aktywni i twórczy,
- współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
- aktywnie realizują cele i zadania określone w dokumentach,
- tworzą i realizują programy własne dostosowane do potrzeby grupy i specyfiki przedszkola,
- doskonalą swoją wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach,
- pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola,
- monitorują efektywność swojej pracy,
- dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
- podnoszą kwalifikacje zawodowe,
- prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
3. Rodzice
- otrzymuję rzetelną i obiektywną informację na temat postępów i niepowodzeń dziecka,
- uzyskują pomoc specjalistów,
- wyrażają swoją opinię,
- czynnie uczestniczą w życiu przedszkola,
- są partnerami w tworzeniu klimatu placówki, działalności dydaktycznej oraz zarządzaniu placówką

Tematyka na rok 2013/2014

I Pobudzanie, wspomaganie i wzmacnianie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez udział w działalności plastycznej

1. Zainteresowanie dzieci różnorodnymi metodami, formami, technikami plastycznymi - Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych. Poznanie przez dzieci z różnorodnymi metodami, formami, technikami plastycznymi w korelacji z innymi obszarami edukacji.

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności plastycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji. Przegląd literatury dotyczącej działalności plastycznej ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej (scenariusze, konspekty, propozycje zajęć)
- Systematyczne i planowe organizowanie zajęć plastycznych w korelacji z innymi obszarami
- Aranżacja sal przedszkolnych – kącik teatralny, muzyczny, plastyczny, przyrodniczy
- Zorganizowanie wystawy prac dzieci związanych z uroczystościami przedszkolnymi i świętami
- Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców w formie warsztatów plastycznych
- Cykliczne organizowanie wystaw prac dziecięcych w MOK Mysłowice, bibliotekach i Związku Górnośląskim
- Bezpośrednie obcowanie ze sztuką
- udział w profesjonalnym przedstawieniu teatralnym w wykonaniu aktorów Teatr Moich Marzeń
- udział w wystawach malarskich w MOK
- warsztaty plastyczne dla dzieci
- Prowadzenie zajęć dodatkowych
- Wycieczka do skansenu Lipowiec z warsztatami plastycznymi „Nie święci garnki lepią”, „Na szkle malowane”
- Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych

II Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej oraz poszerzanie wiadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego i zdrowej żywności.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, sprawności ruchowej, odżywiania oraz zagrożeń środowiska naturalnego.
- Udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.
- Przegląd literatury dotyczącej zdrowego stylu życia, sprawności ruchowej,
odżywiania oraz zagrożeń środowiska naturalnego z uwzględnieniem strony praktycznej ( scenariusze, konspekty, propozycje zabaw)
2. Wdrażanie nauczycieli do działań prozdrowotnych
- Zapoznanie dzieci z zagadnieniem segregowania i przetwarzania odpadów
- Zachęcenia dzieci do zbiórki zużytych nakrętek plastikowych, dla niepełnosprawnego kolegi z przedszkola.
- Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji „ Mamo, tato wolę wodę”.
- Przystąpienie do ogólnopolskiej profilaktyki mycia zębów „ Aquafresh”
- Przygotowywanie dzieci do konkursów związanych z tematyką prozdrowotną.
- Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci
- Umożliwienie dzieciom korzystania z zajęć gimnastyki korekcyjnej.
- Przygotowywanie kart pracy i kolorowanek o tematyce prozdrowotnej
- Zorganizowanie akcji „ Sprzątanie świata”.
- Przystąpienie do programu „Kubusiowi przyjaciele natury”
- Prowadzenie „ Zielonych hodowli w salach przedszkolnych.
- Przygotowanie dzieci do olimpiady sportowej.
3. Wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia, zdrowej żywności
- Prowadzenie zielonych hodowli w salach.
- Udział w akcji Mamo , tato wole wodę”
- Zabawy i ćwiczenia na powietrzu.
- Systematyczne mycie zębów.
- Aktywny udział w spacerach, wycieczkach.
- Udział w olimpiadzie sportowej
- Wdrażanie do zdrowego nawyku picia wody.
- Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
- Aktywny udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy.
- Udział w akcji „ Sprzątanie świata
- Udział w konkursach o tematyce prozdrowotnej
- Zbieranie nakrętek dla niepełnosprawnego kolegi.
4. Włączanie rodziców do działań prozdrowotnych
- Segregowanie wraz z dziećmi śmieci.
- Wspólne spacery z dziećmi, aktywne spędzanie wolnego czasu.
- Zdrowe odżywianie dzieci.
- Zachęcanie dzieci do picia wody.
- Wyrabianie nawyku mycia zębów u dzieci.

III Promowanie wartości wychowania przedszkolnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci plastycznej, muzycznej, tanecznej, recytatorskiej umożliwiające promowanie talentów dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
2. Organizowanie na terenie przedszkola wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
3. Prowadzenie grup integracyjnych.
4. Prowadzenie zajęć w grupie popołudniowej dla dzieci rodziców niepracujących
5. Współpracowanie z Miejskim Ośrodek Kultury w Mysłowicach:
- współorganizowanie imprez środowiskowych,
- czytanie bajek dla dzieci z przedszkola przez pracownika MOK w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- organizowanie wystaw prac dzieci,
- udział w seansach filmowych i teatralnych
- udział w warsztatach plastycznych
- udział w cyklicznych spotkaniach z Panią Bajką (pedagogika Waldorfska)
6. Współpracowanie z Miejską Biblioteką Publiczną w Mysłowicach:
- udział w zajęciach bibliotecznych przygotowanych przez pracowników Filii
nr 1 w Brzezince,
- udział w konkursie recytatorskim „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”
organizowanym przez Bibliotekę,
- organizowanie okolicznościowych wystaw prac dziecięcych,
7. Współpracowanie z Związkiem Górnośląskim koło Brzezinka:
- występy dzieci z przedszkola na imprezach Związku Górnośląskiego,
- udział dzieci w Festynie,
- udział dzieci w dniu seniora,
- występy dzieci z przedszkola podczas wigilii dla ubogich i samotnych,
- wykonanie upominków dla osób ubogich i samotnych,
- współorganizowanie Biesiady Śląskiej,
- wystawy prac w siedzibie Związku Górnośląskiego,

Przedszkolowo.pl logo