Misja i Wizja

WIZJA PRZEDSZKOLAszlaczekNaszym marzeniem jest aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

szlaczekMISJA PRZEDSZKOLA


• Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo.
• Promuje dbanie o zdrowie i zachowanie przyjazne przyrodzie.
• Tworzy warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
• Celem edukacji przedszkolnej jest osiągniecie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
• Nasze przedszkole jest otwarte na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym.
• Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

szlaczekZASOBY LUDZKIE
Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna
Zespół specjalistów
- logopeda, oligofrenopedagodzy, psycholog

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko jest:
• Ciekawe świata
• Ufne w stosunku do nauczycieli
• Radosne
• Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
• Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju
• Uczciwe i prawdomówne
• Odpowiedzialne i obowiązkowe
• Kulturalne i tolerancyjne
• Świadome zagrożeń

DZIECKO MA PRAWO DO:
• Życia i rozwoju
• Swobody myśli, sumienia i wyznania
• Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła
• Spokoju i samotności, gdy tego chce
• Odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci
• Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone
• Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju
• Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą
• Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi
• Wspólnoty i solidarności w grupie
• Aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy
• Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
• Pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia
• Nauki, informacji, badania i eksperymentowania
• Nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw
• Doświadczenia konsekwencji swojego zachowania
• Zdrowego żywienia

MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

WYKAZUJE:
• Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.
• Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy.
• Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.
• Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.
• Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem).
• Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi).
• Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań.
• Samodzielność.
• Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

POSIADA:
• Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób.
• Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.
• Podstawową wiedzę o świecie.

POTRAFI:
• Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
• Korzystać i posługiwać się osiągnięciami techniki.

ROZUMIE, ZNA:
• Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
• Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
• Zasady kultury współżycia, postępowania
• Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
• Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
• Przestrzega ww zasad

NIE OBAWIA SIĘ:
• Występować publicznie
• Reprezentować grupę, przedszkole
• Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
• Wykazywać inicjatywę w działaniu
• Wyrażania swoich uczuć

Cele strategiczne przedszkola:
• Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowania ich do codziennego życia
• Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań
• Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
• Integrowanie z grupą, rodzin, środowiskiem lokalnym
• Dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym w szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów
• Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulacje ich rozwoju, aktywności i samodzielności
• Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne

Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:
• Bycie sobą wśród innych
• Rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji
• Wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności
• Przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym

szlaczek

Przedszkolowo.pl logo