O nas

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach jest przedszkolem publicznym.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu funkcjonuje sześć grup wiekowych, w tym trzy integracyjne.
W każdej grupie ogólnodostępnej pracuje dwóch nauczycieli na zmianę oraz jedna woźna oddziałowa. W grupach integracyjnych podczas zajęć dydaktycznych pracuje dwóch nauczycieli równocześnie, jeden – wychowawca grupy, drugi jako dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego ( z wykształceniem – oligofrenopedagog ) oraz woźna oddziałowa wspomagająca dzieci w czynnościach samoobsługowych. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, psycholog, logopeda, pracownik administracji oraz pracownicy obsługowi.

W przedszkolu znajduje się pion żywieniowy zorganizowany zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno – higienicznymi. Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku umiejscowionym z dala od ruchliwych ulic, posiada własny ogród wraz ze sprzętem.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 osób, a grupy integracyjne do 20 osób w tym 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

Rekrutacja dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ( dzieci niepełnosprawne do grup integracyjnych) odbywać się będzie bezpośrednio w przedszkolu.
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania nieodpłatnie z zajęć wczesnego wspomagania dla dzieci nie będących naszymi przedszkolakami, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. Na terenie przedszkola działają nieodpłatnie zespoły zainteresowań zajęcia taneczno - muzyczne, zajęcia instrumentalne (gra na dzwonkach, gra na fecie), zajęcia regionalne, ekologiczne, zajęcia plastyczne w dwóch formach dla dzieci zdolnych, oraz dla dzieci z niedoborami jako wyrównywanie szans, zajęcia rytmiczne oraz komputerowe. Wszystkie wymienione zajęcia prowadzone przez pedagogów są nieodpłatnie.

Wszystkie dzieci nieodpłatnie korzystają z zajęć języka angielskiego. Dzieci mogą również korzystać z religii.
Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, troszczą się o prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci, tworzą warunki wspomagające rozwój dziecka, przygotowują dziecko do życia w rodzinie i społeczeństwie.

Przedszkole systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami.
W swojej pracy kładziemy duży nacisk na tworzenie klimatu życzliwości i opiekuńczości w stosunku do dziecka, odpowiednie przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych oraz utrzymywanie dobrych tradycji w zakresie przyjaznej atmosfery. Od wielu lat placówka cieszy się bardzo dobrą opinią i zaufanie środowiska lokalnego. Systematycznie dbamy o swój dobry wizerunek i podnoszenie jakości pracy we wszystkich aspektach.
Przedszkolowo.pl logo