Statut

PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MYSŁOWICACHTekst jednolity 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 60, ust.1 ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624, z późniejszymi zmianami).


SPIS TREŚCI:

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział II Cele, zadania przedszkola.

Rozdział III Organy przedszkola, ich kompetencje.

Rozdział IV Organizacja przedszkola.

Rozdział V Pracownicy przedszkola, ich zadania.

Rozdział VI Wychowankowie, prawa, obowiązki.

Rozdział VII Postanowienia końcowe.Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Przedszkole nosi nazwę:
Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach.

2. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach zwane dalej „przedszkolem” jest publicznym przedszkolem w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Mysłowicach. przy ul. Laryskiej 9.

4. Na pieczątce przedszkola używana jest pełna nazwa wraz z dodatkowymi informacjami:
Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach,
41- 404 Mysłowice, ul. Laryska 9, tel. (032) 222 69 20 NIP: 222 083 37 66
5. Organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator Oświaty.

7. Dyrektor przedszkola jest trwałym zarządcą budynku.
8. Przedszkole jest jednostką budżetową Miasta Mysłowice.

9. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje i promuje cele i zadania wychowania przedszkolnego określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

2. Cele i zadania przedszkola:
2.1 Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z
wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
2.2 Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji umożliwiającej dzieciom
osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
2.3 Realizację zadań określonych w podstawie wychowania przedszkolnego.
2.4 Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.
2.5 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
2.6 Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.
2.7 Organizacja i opieka nad dziećmi.
2.8 Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
§ 3

1.Przedszkole realizuje i promuje powyższe cele i zadania poprzez:

1.1 Zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji
otaczającego środowiska.

1.2 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspakajania.

1.3 Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

1.4 Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,
rodziców, nauczycieli.

1.5 Rozwijanie wrażliwości moralnej.

1.6 Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym.
1.7 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej.

1.8 Wspieranie dziecka uzdolnionego.

1.9 Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

1.10 Udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN, zgodnie z przyjętą procedurę.

1.11 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

1.12 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na wniosek, rodzica we współpracy z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

1.13 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców.

1.14 Czas trwania zajęć dodatkowych dla dzieci mających trudności jest dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci.

1.15 Organizacja i terminy zajęć dodatkowych dla dzieci mających trudności ustalane są
przez dyrektora placówki.

1.16 Uczęszczanie dziecka na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

1.17 W przedszkolu mogą być organizowane oddziały integracyjne jeżeli wynika to z potrzeb
środowiska.

1.18 Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przedszkole może organizować
zajęcia specjalistyczne.

1.19 W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające
na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.

1.20 W przedszkolu może być organizowane w uzasadnionych przypadkach indywidualny
tok nauczania.

2. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języków religijnej poprzez:

2.1 Rozbudzanie przynależności narodowej.

2.2 Ochronę i przekaz dziedzictwa narodowego.

2.3 Zapewnienie możliwości nauki religii.

2.4 Zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska i więzi rodzinnych.§ 4

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

1.1 Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

1.2 Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
tych zajęć.

1.3 Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

1.4 Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

1.5 Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

1.6 Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

1.7 Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji
gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.

1.8 W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom.

1.9 W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie na wniosek rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień).

1.10 Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż,
przepisów ruchu drogowego.

2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

§ 5

1. Za dzieci w wieku przedszkolnym uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągają trzy lata oraz kończą sześć lat. Nabór do poszczególnych grup odbywa się rocznikami.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Na każdy oddział przysługują etaty: nauczyciela i robotnika do prac lekkich zgodnie z projekcie organizacyjnym.

4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności przyjmuje się zasadę, iż nauczyciel (co najmniej jeden) prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

5. W grupie najmłodszej przysługuje stanowisko pomocy nauczyciela.

6. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

7. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

7.1 Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola.

7.2 Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale.

7.3 Zastępstwa dyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw, a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem.

7.4 Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć.

7.5 Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

8. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

9. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczycielki realizującej zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

9.1 Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola.

9.2 Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

9.3 Każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.

9.4 Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym
kontakcie rodzica z nauczycielem.

10. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektora realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

10.1 Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka –
na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami.

10.2 Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego
zobowiązuje nauczycieli, do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.

10.3 Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń przez nauczycieli.

10.4 W sytuacji, gdy nauczyciel, nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem, podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z
rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.

11. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

11.1 Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z zawarta umową cywilno – prawną z przedszkolem.

11.2 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych
opiekunów lub upoważnione przez nich, na mocy stosownego pisemnego oświadczenia, osoby pełnoletnie zapewniające pełne bezpieczeństwo.

11.3 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

11.4 Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do
przedszkola.

11.5 Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują
własnoręcznym podpisem.

11.6 Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.

11.7 Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie
mogła go odebrać.

11.8 Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9 00 .

11.9 Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.

11.10 W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy
komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

12. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowani przedszkolnego są obowiązani do pełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia, informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej ,w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku oraz zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o którym mowa w art.16 ust. 7a USO – w przypadku dziecka
realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym.”

13. Niespełnianie obowiązku, rocznego realizowania podlega egzekucji przewidzianej prawem, przy czym o w/w niespełnieniu mówi się w sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

§ 6

1. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii.

2. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.

3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formę organizacyjną określają inne przepisy. Zajęcia te finansowane są w całości z budżetu przedszkola.

4. Zajęcia dodatkowe akceptują rodzice.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

5.1 15 – 20 min dla dzieci 3-4 letnich,

5.2 około 25-30 min dla dzieci 5-6 letnich.

6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 7

1. Organami przedszkola są:

1.1 Dyrektor przedszkola.

1.2 Rada pedagogiczna.

1.3 Rada Rodziców.

§ 8

1. Dyrektor przedszkola:

1.1 Kieruje jego bieżącą działalnością .

1.2 Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

1.3 Reprezentuje przedszkole na zewnątrz.

1.4 Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.

2. Do zadań dyrektora należy:

2.1 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

2.2 Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go
radzie pedagogicznej i rodzicom.
2.3 Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

2.4 Opracowywanie rocznych programów rozwoju przedszkola.

2.5 Przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola.

2.6 Ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

2.7 Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny.

2.8 Przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz
wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi.

2.9 Ustalanie przydziałów zadań pracownikom.

2.10 Zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola.

2.11 Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola.

2.12 Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola.

2.13 Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej we współpracy z poradniami

3. Dyrektor przedszkola – kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników decyduje w sprawach:

3.1 Zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

3.2 Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

3.3 Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

§ 9

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1.1 Udział w planowaniu organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1.2 Przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowych zadań oraz dokonywanie
oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach.

1.3 Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów wychowawczo- pedagogicznych.

1.4 Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1.5 Uchwalenie statutu przedszkola.

1.6 Podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności.

2.1 Organizacje pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład pracy, przydział nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów.

2.2 Projekt planu finansowego placówki.

2.3 Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.

2.4 Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego:

3.1 O odwołanie z funkcji dyrektora;

3.2 O przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi.

4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/2 jej członków.

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania są protokołowane.

5.1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rad pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

5.2 Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej
obowiązujący w przedszkolu.

§ 10

1. W przedszkolu działa rada rodziców i stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, który jest organem pomocniczym dla dyrektora i rady pedagogicznej.

2. Zasady tworzenia rady rodziców ustala ogół rodziców.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

4. Rada rodziców, może występować z prośbą do dyrektora oraz do rady pedagogicznej z
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

5. W celach wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców, może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

6. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców, szczegółowe zasady pracy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

§ 11

1. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.

2. Koordynatorem działania organów przedszkola jest dyrektor, który:

2.1 Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.2 Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola.

2.3 Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

2.4 Organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.

3. Rodzic ma prawo do:

3.1 Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w
danym oddziale.

3.2 Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

3.3 Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

4. Formy rozstrzygania sporów:

4.1 Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola.

4.2 Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola, a innymi organami przedszkola rozstrzyga w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 12

1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

3.1 Liczbę miejsc w placówce.

3.2 Planową liczbę wychowanków przedszkola.
3.3 Liczbę dzieci zapisanych do placówki.

3.4 Liczbę oddziałów.

3.5 Czas pracy poszczególnych oddziałów.

3.6 Liczbę pracowników przedszkola.

3.7 Czas pracy pracowników.

3.8 Ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
3.Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić
15 do 20 w tym 3 do 5 niepełnosprawnych z różnego typu problemami rozwojowymi.

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej, programu wychowania w przedszkolu wybranego spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu,
programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola.

5. W przedszkolu wyboru programu dokonują nauczycielki, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

6. Rada pedagogiczna co roku zatwierdza przedszkolny zestaw programów i podręczników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny oraz oczekiwań rodziców.

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8.1. Szczegółowy rozkład dnia dla każdego oddziału uwzględnia czas spędzony przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. w wymiarze – co najmniej 1/5 w przypadku dzieci starszych, 1/4 w przypadku dzieci młodszych w rozliczeniu tygodniowym.”

8.2. Dzieci mogą pozostać w budynku przedszkola w sytuacji, gdy panują wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, jak:
a) Bardzo ulewny deszcz lub burza,
b) Gradobicie,
c) Temperatura powietrza poniżej – 50 C,
d) Temperatura powietrza powyżej + 350 C,
9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

10. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności od potrzeb i możliwości.

11. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

11.1 Sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem.

11.2 Pomieszczenia sanitarne.

11.3 Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

11.4 Szatnię dla dzieci.

11.5 Kuchnię.

11.5 Kancelarię.

11.7 Plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy.

§ 14

1. Przedszkole może być jedno –lub wielooddziałowe.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie w godzinach 800 -1300 , a w dwóch grupach pozostaje przesunięta ze względu na dwuzmianowość w jednej grupie od 700 – 1200 , a w drugiej grupie od 1200 – 1700 .

3. Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

4. Czas pobytu dziecka sześcioletniego i pięcioletniego w przedszkolu nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

5. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa projekt organizacyjny placówki.

6 . Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, a terminy przerw świątecznych i
wakacyjnych ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.

8. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem (trzylatki z czterolatkami, pięciolatki z sześciolatkami).

9. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

§ 15

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole i opłaty za wyżywienie.

2. Za każdą zadeklarowana przez rodzica (prawnego opiekuna) godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczająca wymiar bezpłatnej opieki wynosi 1,00 zł.

2.1 Zwrotowi całkowitemu podlegają:

2.1.1 dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

2.1.2 rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci w przedszkolu,

3. Wysokość opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu organem prowadzącym”.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega opłata ponad wymiar bezpłatnej opieki za każdy dzień nieobecności w placówce..

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce.

6. Opłat dokonuje się z góry do 15-tego każdego miesiąca, w książeczkach opłat za żywienie oraz za godziny dodatkowe.

7. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.

Rozdział V

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

§ 16

1. W przedszkolu zatrudnienia się pracowników pedagogicznych (nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne) a także pracownicy administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. W przedszkolu:

3.1 liczącym co najmniej 6 oddziałów lub

3.2 posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo

3.3 w którym co najmniej dwa oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

4. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone wyżej, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.


§ 17

1. Obowiązki, prawo i odpowiedzialność nauczyciela:

1. Nauczyciel ma obowiązek do:

1.1 Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę oraz do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.

1.2 Rozpoznawania potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków.

1.3 Dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych ( monitoring rozwoju dziecka) Informowania rodziców o postępach dzieci.

1.4 Systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi.

1.5 Realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola.

1.6 Udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej.

1.7 Aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem.

1.8 Systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej.

1.9 Współdziałania z nauczycielem prowadzącym grupę.

1.10 Dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej.

1.11 Dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy.

1.12 Podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska.

1.13 Współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zdrowotnej.

1.14 Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.

1.15 Wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce.

1.16 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

1.17 Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami.

1.18 Informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale.

1.19 Codzienne podpisywanie listy obecności.
1.20 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

1.21 Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

1.22 Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

2.Nauczyciel ma prawo do:

2.1 Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.2 Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego.

2.3 Podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania.

2.4 Decydowania o doborze form i metod pracy.

2.5 Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki.

2.6 Ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego.

2.7 Możliwości prawidłowego przebiegu stażu.

2.8 Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy.

2.9 Znajomości systemu motywującego do pracy.

2.10 Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą.

2.11 Promowania swoich działań w środowisku lokalnym.

2.12 Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i
oczekiwaniami placówki.

2.13 Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami.

2.14 Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola.

2.15 Wynagrodzenia za swoją pracę.

2.16 Prawo do urlopu wypoczynkowego.

2.17 Uprawnienia o charakterze socjalnym.

2.18 Uprawnienia do nagród i wyróżnień

3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego odpowiada za:

3.1 Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.
3.2 Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

3.3 Czystość wychowanków i stan zdrowia.

3.4 Niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu
obowiązków.

3.5 Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach.

4. Do zadań logopedy / psychologa należy:

4.1 Przeprowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci.

4.2 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy – psychologiczno – pedagogicznej.

4.2 Diagnozowanie logopedyczne/psychologiczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej i psychologicznej.

4.3 Prowadzenie terapii logopedycznej/psychologicznej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.

4.4 Organizowanie pomocy logopedycznej/psychologicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami.

4.5 Prowadzenie doradztwa logopedycznego/psychologicznego dla nauczycieli i rodziców
na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii.

4.6 Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

4.7 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami.

4.8 Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

5.Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących
zajęcia dodatkowe należy:

5.1 Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość.

5.2 Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.

5.3 Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci.

5.4 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

5.5 Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami
.
5.6 Codzienne podpisywanie listy obecności.
5.7 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

6. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:

6.1 Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci.

6.2 Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do
pracy w należytym stanie.

7.Zadania wicedyrektora

7.1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z
obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość.

7.2. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci.

7.3. Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego.

7.4. Współdziałanie w opracowywaniu rocznych planów działania.

7.5. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny.

7.6. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania.

7.7. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

7.8. Odpowiedzialność za współpracę z rodzicami.

7.9. Podejmowanie działań na rzecz środowiska.

7.10. Ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi.

7.11. Poszukiwanie sponsorów.

7.12. Prowadzenie hospitacji wybranych zajęć i wydawanie zaleceń pohospitacyjnych.

7.13. Sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami.

7.14. Sporządzanie sprawozdań o pracy przedszkola.

7.15. Opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo – dydaktycznej.

7.16. Kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.

7.17. Współpraca z PPP.

7.18. Kierowanie na badania okresowe.

7.19. Gromadzenie informacji o pomocy rodzinie świadczonej przez różne instytucje.

7.20. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

7.21. Dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia.

7.22. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia
społecznego.

7.23. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

7.24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.

§ 18

Zadania pracowników obsługi i administracji .

1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1.1 Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

1.2 Zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do
odpoczynku, zabiegów higienicznych.

1.3 Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce.

1.4 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

1.5 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić
przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.

1.6 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia
społecznego.

1.7 Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.

1.8 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

1.9 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.

1.10 Pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach.

2. Do obowiązków intendenta należy:

2.1 Zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie
szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym.

2.2 Planowanie i układanie jadłospisu wraz z kucharką i przedstawienie go dyrektorowi do zatwierdzenia.

2.3 Przestrzeganie norm żywieniowych.

2.4 Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni.

2.5 Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.

2.6 Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych.

2.7 Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością.

2.8 Cotygodniowe wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców.

2.9 Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp.

2.10 Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia.

2.11 Prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych.

2.12 Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw.

2.13 Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych.

2.14 Odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze, terminowe rozliczanie rachunków, faktur z MZOPO w Mysłowicach.

2.15 Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.

2.16 Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

2.17 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić
przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.

2.18 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.

2.19 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

3. Do obowiązków kucharki należy:

3.1 Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z
przepisami sanitarnym i BHP.

3.2 Pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym.

3.3 Organizowanie pracy personelu kuchni.

3.4 Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi.

3.5 Codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi.
3.6 Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu.

3.7 Przestrzeganie norm żywieniowych.

3.8 Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi.

3.9 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem.

3.10 Dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą.

3.11 Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).

3.12 Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego,
lodówek.

3.13 Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania
codziennych obowiązków.

3.14 Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i
termin przydatności spożycia.

3.15 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej
efektywny. Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań
okresowych.

3.16 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać
groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

3.17 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.

3.18 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.

3.19 Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.

3.20 Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości).

3.21 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez
dyrektora

4. Do obowiązków pomocy kucharki należy:

4.1 Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP.

4.2 Pomoc w przygotowywaniu posiłków z godnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i
sanitarnymi.

4.3 Przestrzeganie norm żywieniowych.
4.4 Dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg środkami dezynfekującymi.

4.5 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem.

4.6 Pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą.

4.7 Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku).

4.8 Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce.

4.9 Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania
codziennych obowiązków.

4.10 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej
efektywny.

4.11 Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.

4.12 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać
groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola.

4.13 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić
przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.

4.14 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.

4.15 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

5. Do obowiązków robotnika do prac lekkich:

5.1 Utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach.

5.2 Codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek, czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach.

5.3 W miarę potrzeb pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach.

5.4 Dbanie o czystość naczyń stołowych (wyparzanie ich po każdym posiłku).
5.5 Okresowe mycie okien, zmiana firan, maglowanie pościeli.
5.6 Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków.

5.7 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem.

5.8 Pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po
zajęciach.

5.9 Uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci.

5.10 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej
efektywny.

5.11 Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych.

5.12 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

5.13 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić
przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.

5.14 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.

5.15 Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.

5.16 Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości).

5.17 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia
społecznego.

5.18 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora

6. Do obowiązków rzemieślnika (konserwatora) należy:

6.1 Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, dbanie o estetykę trawników ( podlewanie), rabat kwiatowych
( plewienie) zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu.

6.2.Wykonywanie drobnych napraw wodno- kanalizacyjnych, sprzętu, zabawek itp.

6.3 Wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się z pobranych materiałów.

6.4 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem.

6.5 Przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych.

6.6 Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

6.7 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.

6.8 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.

6.9 Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.

6.10 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej
efektywny.

6.11 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia
społecznego.

6.12 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

7. Do obowiązków stróża (dozorcy)

7.1 Odpowiada za mienie przedszkola.

7.2 Sprawdza zabezpieczenia okien i drzwi.

7.3 Zabezpiecza urządzenia elektryczne, wodno – kanalizacyjne w wypadku awarii.

7.4 Dba o czystość przedszkola, obejścia ( w okresie zimy odśnieża śnieg, usuwa oblodzenia chodników).

7.5 Utrzymanie w stanie użytecznym urządzenia grzewcze i porządek w piwnicy.

7.6 Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem.

7.7 Przestrzeganie, przepisów bhp przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych.

7.8 Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarza groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.

7.9 Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne.

7.10 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora.

7.11 Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem.

7.12 Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.

7.13 Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.14 Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

8.Do obowiązków inspektora bhp należy:
8.1 Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących wypadkowości wychowanków i pracowników.

8.2 Przeprowadzanie przeglądów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.3 Opracowanie wspólnie z dyrektorem analizy i oceny zagrożeń czynnikami występującymi procesie pracy.

8.4 Przeprowadzanie wstępnych szkoleń BHP dla nowozatrudnionych pracowników.

8.5 Analiza wypadków po zakończeniu roku szkolnego.

8.6 Przeprowadzanie i nadzorowanie próbnych alarmów przeciwpożarowych.

8.7 Kontrola terminu ważności badań lekarskich pracowników przedszkola.

Rozdział VI

WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 19

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci , które ukończyły 2,5 roku.

2. W przypadku odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego, może ono uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

3. Do przedszkola może być przyjęte dziecko na diecie.

4. Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

§ 20

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1.1 Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

1.2 Poszanowania jego godności osobistej.

1.3 Życzliwego i podmiotowego traktowania.

1.4 Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

1.5 Akceptacji jego osoby.

1.6 Różnorodności doświadczeń.

1.7 Wypoczynku kiedy jest zmęczone.

1.8 Prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole

1.9 Korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.

§ 21

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1.1 Poszanowanie mienia w przedszkolu.

1.2 Stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

2. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w przypadku:

2.1 Wszawicy.
2.2 Choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby.

2.3 Sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia.

3. O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor.


§ 22

1. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:

1.1 nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc.

1.2 nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące.

1.3 ukrytej choroby dziecka.

1.4 przejawów wyjątkowej agresji.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –
nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców , dzieci.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Obsługę finansowo- księgową przedszkola zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

5. Podstawą gospodarowania finansami w przedszkolu jest plan finansowy, którego projekt przygotowuje dyrektor placówki.

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.

7.Wszelkie regulaminy obowiązujące w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z
postanowieniami niniejszego Statutu oraz Ustawy o Systemie Oświaty.

8. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane przez radę przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

9.Zmiana statutu następuje w formie uchwały.

7. Statut wchodzi w życie 14 dni od dnia uchwalenia.

8. Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25.06.2007r.


Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 05.02.2014r.

Przedszkolowo.pl logo